Bestuur Us Dream

Het bestuur bestaat uit vijf personen. Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 • Voorzitter: Marc Stallinga
 • Financiën: Harm Jensma
 • Secretaris: Hans Biemans
 • Leden:
  • Hetty van der Zee
  • Wilja Pijpker

Taken van het bestuur zijn:

 • continuïteit van Us Dream
 • exploitatie van het pand
 • collectieve zaken m.b.t. het wonen en leven in Us Dream

Daarnaast kent Us Dream een periodieke ouderbijeenkomst waarin het beleid t.a.v. zorg en collectieve personeelszaken belegd is.

In de ouderbijeenkomst hebben alle ouders / wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners zitting.

Beleid

In 2019 zijn de volgende zaken gerealiseerd:

 • implementatie ZilliZ
  • Zilliz is geïmplementeerd als dagelijks rapportage instrument (incl. app applicatie als mogelijkheid voor ouders)
  • Er is een start gemaakt met het vullen van de dossiers met relevante documenten zowel op individueel niveau (bewoners) als op organisatie niveau
 • opstellen handboek kwaliteitszorg
  • handboek kwaliteitszorg is vastgesteld in ouderbijeenkomst van november 2019
 • opstellen scholingsplan voor medewerkers
  • scholingsplan 2019 is opgesteld en uitgevoerd
 • verder uitwerken van plannen m.b.t. toekomstbestendige zorg en continuïteit
  • er zijn vervolggesprekken geweest met o.a. notaris
  • er is informatie verzameld via Per Saldo en bij andere kleinschalige wooninitiatieven
  • er zijn nog geen concrete plannen opgesteld; er zijn nog geen goede voorbeelden gevonden die we zo over kunnen nemen.; dit actiepunt vraagt meer tijd
 • opnieuw bekijken en formuleren van organisatiestructuur (ook in samenhang met vorige punt)
  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (bestuur, ouderbijeenkomst en teamleider) zijn geëvalueerd en bijgesteld
 • renovatieproject gemeenschappelijke woonkamer
  • de wanden en plafonds in gemeenschappelijke woonkamer en gangen zijn geverfd
  • er is een nieuwe vloer gekomen in de gemeenschappelijke woonkamer en gangen
  • er is nieuwe verlichting voor de gemeenschappelijke ruimtes aangeschaft in lijn met het advies van Visio
 • versterken contact met woningbouwvereniging (o.a. met oog op duurzaamheid en energiekosten)
  • contact is versterkt en dit heeft geleid tot een afspraak om in 2020 te kijken naar het vervangen c.q. verduurzamen van de installaties: verwarming en warm watervoorziening.

Voor 2020 zijn de volgende actiepunten benoemd

 • uitvoeren actiepunten en implementeren van in handboek kwaliteitszorg beschreven procedures (o.a. versterken methodisch werken)
 • (nadenken over) ontwikkelen tevredenheidsmetingen medewerkers, ouders en bewoners
 • uitbreiden gebruik Zilliz
 • aandacht voor visie en visie conform werken
 • verduurzamen van woning (mn wat betreft energieverbruik); in samenwerking met Elkien
 • sponsorplan nieuwe keuken en inrichting gemeenschappelijke woonkamer
 • uitwerken toekomstbestendige zorg en continuïteit

Secretaris stichting Us Dream,

J.H.C.M Biemans