Bestuur Us Dream

Het bestuur bestaat uit vijf personen. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 • drie ouders:
  • Hans Biemans (secretaris)
  • Hetty van der Zee
  • Wilja Pijpker
 • twee onafhankelijke bestuursleden:
  • Gerlof Rienks (voorzitter)
  • Klaas Jan Beers (penningmeester)

Taken van het bestuur zijn:

 • continuïteit van Us Dream
 • exploitatie van het pand
 • collectieve zaken m.b.t. het wonen en leven in Us Dream

Daarnaast kent Us Dream een periodieke ouderbijeenkomst waarin het beleid t.a.v. zorg en collectieve personeelszaken belegd is.

In de ouderbijeenkomst hebben alle ouders / wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners zitting.

Beleid

In 2018 zijn de volgende zaken gerealiseerd:

 • aanschaf en 1e implementatie van Zilliz als Cliëntdossier systeem
 • oriëntatie en 1e aanzet tot beschrijving van kwaliteitszorgsysteem
 • oriënterende gesprekken over de organisatie van de toekomstbestendige zorg (met oog op ouder wordende ouders)
 • opstellen privacy verklaring i.v.m. verwerking persoonsgegevens bewoners en medewerkers
 • benoemen van de privacy officer (PO)
 • aanstellen van vertrouwenspersoon
 • verbetering interne communicatie door maandelijkse interne nieuwsbrief
 • lancering vernieuwde website
 • symposium t.g.v. 15 jarig bestaan van Us Dream
 • opname en vertoning van film: “Durf te dromen, durf te doen, durf anders te zijn”

Voor 2019 zijn de volgende actiepunten benoemd:

 • verdere implementatie ZilliZ
 • uitwerken handboek kwaliteitszorg
 • opstellen meerjarig scholingsplan voor medewerkers
 • verder uitwerken van plannen m.b.t. toekomstbestendige zorg en continuïteit
 • opnieuw bekijken en formuleren van organisatiestructuur (ook in samenhang met vorige punt)
 • renovatieproject gemeenschappelijke woonkamer
 • versterken contact met woningbouwvereniging (o.a. met oog op duurzaamheid en energiekosten)